Cum să-ți faci un club de scrimă?

Fostul reputat sabrer al României, Nicolae Alexe, a decis de curând să-și înființeze propriul club de scrimă, Duel București. Pentru a afla pașii care trebuie urmați în acest sens, dar mai ales pentru a veni în sprijinul celor care doresc să înființeze un club privat de scrimă, Federația Română de Scrimă a stat de vorbă cu Nicolae Alexe.
“În urmă cu ceva timp m-am hotărât să înființez un club privat care să susțină practicarea scrimei în rândul copiilor și nu numai. Așadar, am început să adun informații ca să-mi planific pașii pe care urma să-i fac. Mai printre prieteni, mai pe net, mai pe la firme de specialitate, am constatat că nu este așa greu și că pot să o fac singur. Daca vreți să știți cum se face, urmați pașii de mai jos:”

poza 4  sigla Duel    

1. Găsirea membrilor fondatori. Aceștia pot fi persoane fizice sau juridice, dar trebuie să fie minimum trei, sau în număr impar (toate deciziile clubului de iau în cadrul Adunării Generale, iar un număr par ar putea împiedica votarea pro sau contra unei hotărâri).
„Persoanele fizice trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu a drepturilor civile. Aceasta înseamnă că trebuie să fie majore și să nu fie puse sub interdicție judecătorească – așa cum este spre exemplu cazul celor cu deficiențe mintale grave, aflate sub autoritatea unui tutore, sau al celor cărora li s-au suspendat anumite drepturi în urma unei condamnări definitive. De menționat că minorii căsătoriți se consideră a avea deplină capacitate de exercițiu”.

2. Proprietarul dă numele clubului, nume care trebuie să conțină în mod obligatoriu sintagma Asociația Club Sportiv”.

3. Se depune la Ministerul Justiției o cerere pentru rezervarea denumirii.
“Oricare dintre membrii fondatori poate face cererea de acordare a disponibilității denumirii, disponibilă la registratura Ministerului Justitiei. Taxa aferentă serviciului este de 36 lei și se plătește la unitatea Trezoreriei Statului, foarte aproape de Ministerul Justiției. Depuneți cererea și dovada plății taxei (chitanța) la registratura Ministerului Justiției, aflată în strada Apolodor nr. 17, sector 5. Programul Registraturii este luni-vineri 9:00-12:00 și 13:00-15:30.
Dacă nu domiciliați în București, trimiteți actele prin poștă, în scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Dovada disponibilității denumirii se eliberează de către Serviciul de Relații cu Publicul și Evidența ONG al Ministerului, aflat la aceeași adresă, serviciu pe care îl puteți contacta și la telefon/fax: 0372.041.192, email: relatiipublice@just.ro. Programul este de luni până vineri între orele 10:00-12:00, iar marțea și joia și între orele 14:00-16:00.
Termenul de rezolvare a cererii este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, în cazul în care vă prezentați personal pentru ridicare, sau de 10 zile lucrătoare, dacă optați pentru răspunsul prin poștă”.

4. Membrii fondatori trebuie să compună actul constitutiv și statutul clubului.
“Membrii fondatori în persoană, sau prin reprezentant – în baza unei procuri speciale notariale –, se vor reuni în Adunarea Generală de constituire. În această adunare se declară constituită asociația, se adoptă statutul, se stabilește patrimoniul inițial, prima conducere și se desemnează (nu neapărat dintre fondatori) persoana împuternicită pentru efectuarea procedurilor de obținere a personalității juridice a asociației. Toate aceste decizii se consemnează în scris, într-un proces verbal și compun practic actul constitutiv al asociației. Actul constitutiv trebuie să cuprindă, sub sancțiunea nulității absolute, datele și mențiunile prevăzute la art. 6, lin. 2, din OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Statutul definește scopul și obiectivele Asociației, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc. și trebuie să cuprindă, sub sancțiunea nulității absolute, datele și mențiunile prevăzute la art. 6, lin. 3, din OG 26/2000.
Observație: În afara mențiunilor obligatorii prin lege, tot restul statutului rămâne la latitudinea fondatorilor. Citiți legea înainte de a începe scrierea documentului! După definitivare, ambele documente se autentifică de către un notar sau se atestă de un avocat, în mai multe exemplare (preferabil, câte 6-7 din fiecare).
La semnare (Notariat) trebuie să se prezinte toți fondatorii, dacă nu ați stabilit altfel prin actul constitutiv (spre exemplu, poate fi desemnat un reprezentant, dar acesta va avea nevoie de procură notarială din partea celor pe care îi reprezintă)”.

5. Se depune la orice bancă, preferabil la banca cu care se va lucra pe viitor, capitalul social.
“Capitalul social este un fel de <<zestre>> cu care asociația pornește la drum. Patrimoniul minim necesar înființării unei asociații este 800 de lei (un salariu minim pe economie). Patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancară, preferabil cea cu care se va lucra după începerea activității (nu este practic sa schimbați banca). Sfat: Nu toate bancile acceptă depunere de patrimoniu ințial pentru Asociație Club Sportiv. Interesați-vă mai întâi. Trebuie să completați un formular, să anexați o fotocopie de pe actul constitutiv și să achitați o taxă de deschidere de cont, în valoare de circa 10 lei. Veți primi un extras de cont doveditor. Banii rămân blocați până la obținerea hotărârii judecătorești de înființare, când veți putea transfera banii într-un cont bancar propriu-zis”.

6. Se autentifică actul constitutiv și statutul clubului la notar sau la avocat.

7. Stabilirea sediului asociației
“La fel ca și societățile comerciale, și Asociațiile de Club Sportiv trebuie să aiba un sediu. Dacă nu aveți altă soluție, puteți stabili drept sediu locuința unuia dintre membrii fondatori (cu condiția să fie în proprietatea acestuia) sau a unei alte persoane, cu recomandarea să fie cineva cu care aveți relații bune – pentru a evita problemele în viitor. Sediul va putea fi mutat în viitor atunci când acest lucru va fi posibil sau dorit. Între asociație, reprezentată printr-unul din membrii fondatori, și proprietar se va încheia un contract de comodat la notariat.
Observație: În cazul imobilelor aflate sub ipotecă, trebuie cerut acceptul scris al băncii creditoare”.

8. Depunerea dosarului pentru înscrierea în Registrul de Asociații din România.
“Pesonalitatea juridica a unei Asociații de Club Sportiv este acordată de judecatoria în circumscripția căreia se află sediul, adică judecătoria orășenească – pentru orașe și comunele apropiate acestora sau de sector – pentru București.
Ajutor: Judecătoria de circumscripție poate fi identificată și pe site-ul Ministerului Justiției – Portalul instanțelor de judecată, secțiunea <<atlas judiciar>> . Pentru acest serviciu trebuie să achitați o taxaă de timbru judiciar, la o unitate a Poștei Române sau CEC. Taxa se poate modifica – întrebai mai bine la judecatorie sau verificați la www.just.ro.
Puneți într-un dosar cu șină următoarele acte, în această ordine:
– cererea de înscriere în vederea dobândirii personalității juridice. O găsiți pe http://portal.just.ro/
– dovada disponibilității denumirii (original)
– câte 5 exemplare din Actul constitutiv și Statut
– actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial
– cazierul fiscal al asociaților (original + copie)
– un timbru judiciar – întrebați valoarea la judecătorie
– chitanța doveditoare a achitării taxei de timbru judiciar (original + copie)
Notă: cazierul fiscal este valabil doar 30 de zile, deci trebuie să vă mișcați repede.
Dosarul se depune la judecătorul de serviciu, care de obicei are un birou lângă registratură. El va verifica dosarul și vă va comunica dacă este complet, iar dacă nu, ce lipsește. De obicei actele lipsă pot fi aduse la termen. Cereti să vi se comunice numărul dosarului și termenul și scrieți-le pe copia cererii. Dacă le uitați, le puteți afla de pe site-ul Ministerului de resort – secțiunea “Portalul instanțelor de judecată.
Observație: termenul de analizare a dosarului este de 3 zile de la data depunerii. Foarte des însă acest termen nu poate fi respectat din cauza supra-aglomerării instanțelor”.

9. Înscrierea în Registrul de Asociații din România.
“Hotărârea judecătorească prin care instanța a admis cererea voastră poarta numele de <<încheiere civilă>>. O puteți obține după ce ea va fi redactată, dar dacă a fost favorabilă și deci nu doriți să o contestați, sugerăm să asteptați până ce ea devine <<definitivă și irevocabilă>>, adică după ce s-a scurs și termenul de recurs. Aceasta se întâmplă de obicei la circa trei săptămâni de la data pronunțării (în care se include și termenul de redactare și intervalul necesar comunicărilor scrise între judecătorie și parchet).
Sfat: Unele instanțe comunică prin poștă/curier încheierea. Recomandăm însă deplasarea la instanță, altfel s-ar putea să așteptați mult și bine. Mergeți la biroul special de persoane juridice din cadrul judecătoriei, interesați-vă și dacă vi se comunică faptul că încheierea a rămas definitivă, cereți actul și faceți fotocopii, care urmează să fie legalizate și pe care se va aplica mențiunea <<definitivă și irevocabilă>>.
Sfat: Solicitați 4-5 copii legalizate, veți avea nevoie.
Grefeierul de la biroul de persoane juridice va elibera, la cererea voastră, și Certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei. Înscrierea în Registru se face din oficiu de către instanță, odată ce sentința rămâne irevocabilă.
Încheierea judecătoreasca, certificatul de înscriere și statutul autentificat/atestat sunt cele mai importante acte ale asociației și dovedesc existența persoanei juridice înființate. Păstrați-le cu grijă. Sfat: La circa trei săptămâni de la finalizarea întregii proceduri, puteți verifica online includerea voastră în Registrul National ONG.”

10. Obținerea Certificatului de Înregistrare Fiscală
“Pentru a putea desfășura orice operațiuni financiare aveți nevoie de un Certificat de Înregistrare Fiscală, numit popular și Cod Fiscal. La Administrația Finanțelor Publice de care aparține locația în care aveți sediul, depuneși un dosar cuprinzând următoarele:
– două formulare „cod 010” (cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1; vi le da inspectorul fiscal sau le descărcați de pe net)
– statutul și actul constitutiv (copii)
– încheierea judecătoreasca cu mențiunea <<definitivă și irevocabilă>> (copie)
– dovada sediului (copie)
– certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (copie)
– timbru fiscal de trei  lei
Certificatul de Înregistrare Fiscală se eliberează în câteva zile”.

11. Realizarea ștampilei și a imprimatelor cu regim special
“Certificarea actelor emise în numele organizației se face prin semnătura persoanelor autorizate și parafarea cu o ștampilă. La comandarea ștampilei trebuie să prezentați o copie a Codului Fiscal (Certificat de Înregistrare Fiscală) și actul vostru de identitate, în calitate de reprezentant legal al organizației. Apoi, ar trebui să vă comandați chitanțier si, dacă aveți de gând să desfășurați activități comerciale, facturier. Există și alte imprimate speciale, despre care ar fi bine să discutați cu un contabil”.

12. Deschiderea contului bancar
“Ca să puteti efectua operațiuni financiare aveți nevoie de un cont la o bancă – eventual chiar la banca unde ați depus patrimoniul, pentru simplificarea procedurilor. Ați decis care dintre membrii Consiliului Director urmează să aibă dreptul de a desfășura operațiuni bancare? De obicei, aceștia sunt președintele (obligatoriu, conform statutului) și vicepreședintele. Eventual și directorul poate avea acest drept, dacă așa ați hotărât. Cei desemnați trebuie să meargă la bancă având asupra lor următoarele acte:
– statutul și actul constitutiv
– încheierea judecatoreasca <<definitivă și irevocabilă>>
– certificatul de înregistrare fiscală
– actul de identitate
– Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților privind persoana desemnată să reprezinte Asociația în relația cu banca.
Actele trebuie prezentate în original sau copie legalizată (care vi se înapoiază) și în câte o copie (care se reține).
Observație: Nu uitati să aveți la voi ștampila!
După ce contul este deschis, transferați prin ordin de plată banii depuși în consemn în patrimoniul inițial. Banii se deblochează astfel și se pot utiliza pentru nevoile curente”.

13. Întocmirea dosarului pentru obținerea Certificatului de Identitate Sportivă de la MTS.
Lista cu actele necesare pentru obținerea Certificatului de Identitate Sportivă poate fi găsită AICI.

14. Afilierea la Federația Română de Scrimă.
Lista cu actele necesare pentru afilierea la Federația Română de Scrimă se află în Capitolul 5 din Statutul FR Scrimă, care poate fi descărcat mai jos. De asemenea, tot mai jos puteți descărca cererea de afiliere la Federația Română de Scrimă.

CAPITOLUL 5 din Statutul FR Scrimă:
icon_word

Cererea de afiliere la FR Scrimă:
icon_word